Skip to content

Школски тимови

 

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

 1. Милица Јанковић, педагог
 2. Љиљана Милићевић, наставник музичке културе
 3. Габријела Милосављевић, професор разредне наставе
 4. Златко Филиповски, професор информатике

 

Тим за професионалну орјентацију

 1. Андријана Илић, професор разредне наставе, 
 2. Драгана Ђорђевић, професор разредне наставе
 3. Миша Илић, наставник историје
 4. Светлана Бузгановић, кординатор

Извештај тима за професионалну орјентацију

 

Тим за заштиту и безбедност ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 1. Др Дамјан Стевкић, директор
 2. Милица јанковић, педагог
 3. Јелена Ћетковић, наставник српског језика
 4. Златко Филиповски, наставник математике
 5. Ђорђе Њагојевић, професор разредне наставе
 6. Ирена Стојиљковић, наставник математике

 

 

Тим за развој међупреметних компетенција и предузетништво

 1. Др Дамјан Стевкић, директор
 2. Драгана Ђорђевић, професор разредне наставе, координатор
 3. Ивана Ђорђевић, мастер учитељ
 4. Бранка Настасијевић, наставник биологије
 5. Јасмина Миленковић, наставник хемије
 6. Андријана Илић, професор разредне наставе

 Извештај тима за међупредметну компетенцију и предузеништво

 

Тим за естетско уређење школе

 1. Милена Стојановић, професор разредне наставе, координатор
 2. Душан Шешум, секретар
 3. Љиљана Милићевић, наставни музичке културе
 4. Бранка Настасијевић, наставник биологије
 5. Живанка Обрадовић, учитељица
 6. Снежана Гулицовски, учитељица

Извештај тима за естетско уређење дворишта

 

Тим за инклузивно образовање

 1. Габријела Милосављевић, кординатор
 2. Александар Траиловић, наставник енглесекг језика
 3. Јасмина Ђорђевић, наставник разредне наставе
 4. Ирена Николић, наставник разредне наставе
 5. Бранка Настасијевић, психолог
 6. Весна Радојевић, наставник разредне наставе

 

Тим за професионални развој и напредовања наставника и стручних сарадника

 1. Др Дамјан Стевкић, директор школе
 2. Милица Јанковић, педагог, координатор
 3. Душан Шешум, секретар школе
 4. Драгана Ђорђевић, професор разредне наставе, библиотекар

 

Тим за обезбеђивање  квалитета  и  развој установе

 1. Др Дамјан Стевкић, директор,
 2. Милица Јанковић, педагог, координатор
 3. Ђорђе Њагојевић, учитељ
 4. Јасмина Миленковић, наставница
 5. Златко Филиповски, наставник
 6. Ненад Радић, локална самоуправа
 7. Јелена Лазаревић, савет

 

Тим за маркетинг школе и ажурирање школског сајта

 1. Драгица Јовановић, наставник техничког и информатичког образовања
 2. Златко Филиповски, мастер информатичар
 3. Александар Траиловић, наставнк енглеског језик
 4. Андријана Илић,  професор разредне наставе, координатор
 5. Драгана Кулашевић, наставник српског језика

 Извештај тима за маркетинг школе и ажурирање школског сајта

 

Стручни актив за развој школског програма

 1. Др Дамјан Стевкић, директор
 2. Милица Јанковић, педагог
 3. Габријела Милосављевић, професор разредне наставе, председник већа разредне наставе
 4. Светлана Бузгановић, наставник географије, председник одељенског већа

 

Стручни актив за школско  развојно планирање

 1. Др Дамјан Стевкић, директор
 2. Милица Јанковић, педагог
 3. Габријела Милосављевић, професор разредне наставе, председник већа разредне наставе
 4. Светлана Бузгановић, наставник географије, председник одељенског већа
 5. Златко Филиповски, наставик информатике
 6. Драгица Јовановић, професор технике и информатике
 7. Иван Мораревић, локална самоуправа

ВРШЊАЧКИ ТИМ

Чланови вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни су, креативни, толерантни, успешно решавају конфликтне ситуације, стварају позитивну атмосферу у својим одељењима. Важно је да одабрани ученици представљају „особе од поверења“ у одељењу, из тог разлога је важно да сами ученици имају пресудну улогу у избору представника.

Циљеви: ширење асертивног начина комуникације, толеранције, хуманих вредности, превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и емпатије, тимског духа, осећања заједништва, али и јачање критичности.

Циљ рада Вршњачког тима је активно учешће ученика у активностима, радионицама, задацима кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне за иницирање и активно учешће у смањењу насиља у школи. Дугорочно, корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и корисна карика заједнице, да својим залагењем мења ствари на боље, доприноси колективу, слободно и креативно се развија.

Вршњачки тим се, заједно са својим менторима, кроз низ активности током школске године залаже за промоцију, вредновање и усвајање животних вредности – другарства, пожртвовања, толеранције, ненасилних облика комуникације, хуманости.

Чланови вршњачког тима су:

VIII – 1

VIII – 2