Школски тимови

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

 1. Милица Јанковић, педагог
 2. Зорица Вељковић, психолог, координатор
 3. Љиљана Милићевић, наставник музичке културе
 4. Анита Станојевић, учитељица
 5. Габријела Милосављевић, професор разредне наставе
 6. Исидор Игић, наставник енглеског језика

 

 

Тим за професионалну орјентацију

 1. Андријана Илић, професор разредне наставе, координатор
 2. Драгана Ђорђевић, професор разредне наставе
 3. Миша Илић, наставник историје
 4. Александра Кржановић, мастер учитељ
 5. Светлана Бузгановић, наставник географије

 

Извештај тима за професионалну орјентацију

 

 

Тим за заштиту и безбедност ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 1. Др Дамјан Стевкић, директор
 2. Зорица Вељковић, психолог, координатор
 3. Милица јанковић, педагог
 4. Јелена Ћетковић, наставник српског језика
 5. Златко Филиповски, наставник математике
 6. Ђорђе Њагојевић, професор разредне наставе
 7. Јасмина Миленковић, наставник хемије

 

 

Тим за развој међупреметних компетенција и предузетништво

 1. Др Дамјан Стевкић, директор
 2. Драгана Ђорђевић, професор разредне наставе, координатор
 3. Ивана Ђорђевић, мастер учитељ
 4. Бранка Настасијевић, наставник биологије
 5. Јасмина Миленковић, наставник хемије
 6. Андријана Илић, професор разредне наставе

 

Извештај тима за међупредметну компетенцију и предузеништво

 

Тим за естетско уређење школе

 1. Војин Рупић, наставник ликовне културе
 2. Милена Стојановић, професор разредне наставе, координатор
 3. Душан Шешум, секретар
 4. Љиљана Милићевић, наставни музичке културе
 5. Бранка Настасијевић, наставник биологије
 6. Живанка Обрадовић, учитељица
 7. Снежана Гулицовски, учитељица

 

Извештај тима за естетско уређење дворишта

 

Тим за инклузивно образовање

 1. Зорица Вељковић, психолог, координатор
 2. Александар Траиловић, наставник енглесекг језика
 3. Јасмина Ђорђевић, наставник разредне наставе
 4. Ирена Николић, наставник математике
 5. Бранка Настасијевић, психолог
 6. Весна Радојевић, наставник разредне наставе

 

Тим за професионални развој и напредовања наставника и стручних сарадника

 1. Др Дамјан Стевкић, директор школе
 2. Милица Јанковић, педагог, координатор
 3. Зорица Вељковић, психолог
 4. Душан Шешум, секретар школе
 5. Драгана Ђорђевић, професор разредне наставе, библиотекар

 

Тим за обезбеђивање  квалитета  и  развој установе

 1. Др Дамјан Стевкић, директор,
 2. Милица Јанковић, педагог, координатор
 3. Зорица Вељковић, психолог
 4. Ђорђе Њагојевић, учитељ
 5. Јасмина Миленковић, наставница
 6. Златко Филиповски, наставник
 7. Ненад Радић, локална самоуправа
 8. Јелена Лазаревић, савет

 

Тим за маркетинг школе и ажурирање школског сајта

 1. Драгица Јовановић, наставник техничког и информатичког образовања
 2. Златко Филиповски, мастер информатичар
 3. Александар Траиловић, наставнк енглеског језик
 4. Александра Кржановић, мастер учитељ, координатор
 5. Гвозден Јовановић, наставник српског језика

 

Извештај тима за маркетинг школе и ажурирање школског сајта

 

Стручни актив за развој школског програма

 1. Др Дамјан Стевкић, директор
 2. Милица Јанковић, педагог
 3. Зорица Вељковић, психолог
 4. Габријела Милосављевић, професор разредне наставе, председник већа разредне наставе
 5. Светлана Бузгановић, наставник географије, председник одељенског већа

 

 

Стручни актив за школско  развојно планирање

 1. Др Дамјан Стевкић, директор
 2. Милица Јанковић, педагог
 3. Зорица Вељковић, психолог
 4. Габријела Милосављевић, професор разредне наставе, председник већа разредне наставе
 5. Светлана Бузгановић, наставник географије, председник одељенског већа
 6. Златко Филиповски, наставик информатике
 7. Драгица Јовановић, професор технике и информатике
 8. Иван Мораревић, локална самоуправа